Наукова робота


  Сфера наукових інтересів

Упродовж багатьох рокiв кафедра займається питаннями гiгiєнiчного нормування допустимих концентрацiй хiмiчних речовин i їх комбiнацiй у водному середовищi, проводяться токсикологiчнi, медико-бiологiчнi, санiтарно-гiгiєнiчнi дослiдження хiмiчних речовин i матерiалiв, в тому числi синтетичних мийних засобiв, товарiв побутової хiмiї тощо. Вивчаються умови навчання та виховання в школах i позашкiльних закладах, вплив навчального навантаження на здоров'я дiтей i пiдлiткiв та їх подальшу професiйну дiяльнiсть. Iз 1998 р. кафедра займається вивченням токсикологiї, патогенезу, диференцiальної дiагностики та ефективних методiв лiкування отруєнь шапинковими грибами, а також нормуванням хiмiчного складу питної води. 


Доц.О.М.Сопель та доц. О.В.Лотоцька із студентами-гуртківцями.

Основні наукові здобутки кафедри

    Розроблено гiгiєнiчнi основи оптимiзацiї навколишнього середовища в дитячих дошкiльних закладах, загальноосвiтнiх, спецiалiзованих школах, навчально-виробничих комбiнатах та позашкiльних закладах.
    Складено стандарти для оцiнкипсихофiзiологiчного розвитку дiтейдошкiльноговiкуЗахiдногорегiону України (3-7 рокiв).
    Розроблено гiгiєнiчнiрекомендацiї з регламентацiїхiмiчного складу регенерованої води для екiпажiвлiтальнихапаратiв.
    Обгрунтовано i затверджено Мiнiстерством охорони здоров'я 25 гiгiєнiчнихнормативiв (ГДК) шкiдливиххiмiчних речовин у регенерованiйпитнiйводi та водi водоймищ господарсько-питного користування.
    Дослiджено роль окислювально-вiдновнихпроцесiв, перекисного окислення лiпiдiв, антиоксидантної системи та енергетичного обмiну в механiзмах гострого аманiто-фалоїдинового отруєння.
    Розроблено комп'ютерну експертну систему дiагностики та диференцiальноїдiагностики гострих отруєнь шапинковими грибами.
    За останнi 5 рокiв науковцями кафедри видано 3 посібники, опубліковано в журналах i збірниках понад 116 наукових робіт, захищено 1 докторська i 2 кандидатських дисертацій, одержано 7 патентiв.