Наукові публікації завідувача кафедрою проф. Кашуби М.О.

1. О Разработке Пересчетных Коэффициентов Для Общей Витающей, Вдыхаемой И Респирабельной Фракции Хлопковой Пыли.ГигиенаТруда И Профессиональные Заболевания. – 1988. - № 3. – С. 20-23.

2.СостояниеОрганов Дыхания У Рабочих Хлопкоперерабатывающего Предприятия По Данным Эпидемиологических Исследования. Врачебное Дело. Киев. – 1989. - № 2. – С. 97-100.

3. Аеродинамічні Та Хімічні Властивості Бавовняного Пилу. Здобутки Клінічної Та Експериментальної Медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - Вип. 6. – С. 77-78.

4. Про Можливі Підходи До Оцінки Впливу Виробничих Факторів На Стан Здоров’Я Працюючих. Гигиена Труда. – 2002. – Вып. 33. – С. 308-313.

5. О Методологических Подходах К Оценке Общественного И Индивидуального Здоровья. Довкілля Та Здоров’Я. – 2003. – № 4 (27). – С. 69-72.

6. Реалізація Чисельного Алгоритму Визначення Біологічного Віку ЛюдиНи Методом Множинної Лінійної Регресії В Інтернет-Проекті. Вісник Наукових Досліджень. – 2003. – № 3. – С. 44-46.

7. О Методологических Подходах К Оценке Биологического Возраста Человека. Гигиена Труда. – 2003. – Вып. 34, Том 2. – С. 813-826.

8. Метод Проведення Коніметричних Досліджень Аерозолю. Гігієна Населених Місць. – 2003. – Вип. 42. – С. 51-56.

9. Проблеми Прискореного Обґрунтування Гранично Допустимої Концентрації Хімічних Забруднювачів Води. Здобутки Клінічної Та Експериментальної Медицини. – 2003. - № 2. – С. 38-40. Кондратюк В.А., Гнатюк М.С., Гунько Л.М., Голка Н.В., Козак Д.В., Крицька Г.А., Лотоцька О.В., Пашко К.О., Сопель О.М.

10. Визначення Біологічного Віку Робітників ПилоНебезпечних Професій.Вісник Наукових Досліджень. – 2004. – № 3. – С. 82-88.

11. Сравнительный Анализ Смертности Городского И Сельского Населения Различных Возрастных Групп Тернопольской Области. Гігієна Населених Міць. – 2004. – Вип. 44. – С. 394-402.

12. Определение Пылевой Нагрузки У Электросварщиков При Проведении Эпидемиологических Исследований. Довкілля Та Здоров’Я. – 2004. – № 4 (31). – С. 59-61.

13. Построение И Оценка Моделей, Описывающих Изменение Смертности С Возрастом.  Гигиена Труда. – 2004. – Вып. 35. – С. 534-545.

14.Вплив Калію На Білковий Обмін В Експерименті На Лабораторних Щурах. Здобутки Клінічної Та Експериментальної Медицини. – 2004. - № 1. – С. 38-41. Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Гунько Л.М., Крицька Г.А., Козак Д.В., Голка Н.В., Сердюк Н.В., Сопель О.М.

15. Визначення Належного Значення Хвилинного Об’Єму Дихання В Осіб Із Захворюваннями Органів Дихання За Антропометричними І Віковими Показниками . Вісник Наукових Досліджень. – 2005. – № 1. – С. 95-98.

16. Регрессионный Анализ Патологии Органов Дыхания Рабочих Электросварочных Предприятий На Основании Данных Углубленных Медицинских Осмотров. Гігієна Населених Місць. – 2005. – Вип. 45. – С. 452-459.

17. Оценка Предполагаемой Продолжительности Предстоящей Жизни Электросварщиков По Величине Их Биологического Возраста И Величине Пылевой Нагрузки. Гігієна Населених Місць. – 2005. – Вип. 46. – С. 55-60.

18. Факторный Анализ Заболеваемости Рабочих Электросварочных Предприятий  На Основании Данных Углубленных Медицинских Осмотров. Довкілля Та Здоров’Я. – 2005. – № 3 (34). – С. 50-52.

19. Особенности Влияния Возраста И Стажа На Формирование Заболеваемости Среди Рабочих Электросварочного Производства. Український Журнал З Проблем Медицини Праці. – 2005. – № 2. – С. 12-19.

20. Застосування Математичних Моделей Для Дослідження Характеру Залеж­Ності Частоти Патології І Захворюваності На Хронічний Бронхіт Робітників Електрозварювальних Виробництв Від Стажу Роботи Вісник Наукових Досліджень. – 2005. – № 3. – С. 48-51.

21. Проблеми Біоетики В Охороні Здоров’Я Робітників На Прикладі Електрозварювального Виробництва.Вісник Наукових  Досліджень. – 2006. – № 2. – С. 128-130.

22. Использование Данных О Биологическом Возрасте Рабочих Электросварочного Производства Для Оценки И Управления Риском Заболеваемости И Смертности.Довкілля Та Здоров’Я. – 2006. – № 2 (37). – С. 39-43.

23. Вплив Зварювальних Аерозолів На Рівень Смертності Електрозварників (На Прикладі Працюючих На Підприємстввах Тернопільської Та Житомирської Областей). Український Журнал З Проблем Медицини Праці. – 2006. - № 1. – С. 9-18.

24. Седиментаційна Здатність Та Проникність Зварювальних Аерозолів В Окремі Ділянки Органів Дихання. Український Журнал З Проблем Медицини Праці. – 2006. - № 2. – С. 17-22.

25. Захворюваність Електрозварювальників Тернопільського Комбайнового Заводу За Результатами Періодичних Медичних Оглядів.Гігієна Населених Місць. – 2006. - № 47. – С. 67-75.

26. Гравіметричні Та Коніметричні Дослідження Різних Фракцій Зварювальних Аерозолів. Гігієна Населених Місць. – 2006. - № 48. – С. 60-65.

27. О Разработке Сравнительных Методов Исследований Дисперсного Состава Общей Витающей И Респирабельной Фракций Пыли На Хлопкоперерабатывающих Предприятиях. Тезисы Докладов Xiсъезда Гигиенистов Усср. – Киев, 1986. – С. 138.

28. Особливості Розумової Працездатності Метеочутливих Осіб Юнацького Віку.Матеріали Підсумкової Наук.-Практ. Конф.“Здобутки Клінічної Та Експериментальної Медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – Вип. 6. - С. 73. Вадзюкс.Н., Волкован.М.

29. Вплив Факторів Довкілля На Середню Тривалість Життя Людини. Матеріали Всеукраїн­Ської Наук.-Практ. Конф. „Довкілля І Здоров’Я”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 61-62. Козак Д.В., Крицька Г.А., Пашко К.О.

30. ВикористанняМетодів Математичної Статистики Та Програмного Забезпеч­Чення Для Оцінки Праце­Здатності Осіб Передпенсійного Та Пенсійного Віку. Зб. Тез Доп. Наук.-Практ. Конф. „Актуальні Питання Гігієни Та Екологічної Безпеки України” (До 120-Річчя З Дня Народження Академіка О.М. Марзеєва). – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 154-155.Кондратюк В.А.

31. Забруднення Довкілля Ксенобіотиками – Небезпека Для Здоров’Я Населення.Українські Медичні Вісті / Тези Доп. З’Їзду Лікарських Товариств. – 2003. – Т. 5, № 1(63). – С. 229. Кондратюк В.А., Дністрян С.С., Сергета В.М., Паничев В.О., Когут Р.Д., Козак Д.В., Крицька Г.А., Голка Н.В., Рега Н.І., Лотоцька О.В., ЛотоцьКий В.В., Сопель О.М., Дементьєв Ю.Г., Бенч І.В.

32. Токсиколого-Гігієнічна Оцінка Натрію Як Джерела Забруднення Довкілля. Матеріали Xlvi Підсумкової Наук.-Практ. Конф. “Здобутки Клінічної Та Експериментальної Медицини”. – 2003. - № 1 (1). – С. 145. Кондратюк В.А., Лотоцький В.В., Лотоцька О.В., Сергета В.М., Гунько Л.М., Козак Д.В., Крицька Г.А., Голка Н.В., Пашко К.О., Рега Н.І.,  Сопель О.М.

33. Проблеми Прискореного Обгрунтування Гранично-Допустимих Концентрацій Хімічних Забруднювачів Води Здобутки Клінічної Та Експериментальної Медицини. – 2003. - № 2. – С. 38-40. Кондратюк В.А., Гнатюк М.С.,Голка Н.В., Козак Д.В., Крицька Г.А., Лотоцька О.В., Кашуба М.О., Пашко К.О., Сопель О.М.

34. Оцінка Біологічного Віку Робітників Пилонебезпечних Професій. Матеріали Xiv З’Їзду Гігієністів України „Гігієнічна Наука Та Практика На Рубежі Століть”. – Дніпропет­Ровськ, 2004. – С. 186-187. Дністрян С.С., Марків Б.Є.

35. Математичні Моделі Для Оцінки Біологічного Віку Працівників Пилонебез­Печних Професій. Матеріали Vііі З’Їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 390.

36.Визначення Біологічного Віку Електрозварювальників.Зб. Тез Доп. Наук.-Практ. Конф. „Актуальні Питання Гігієни Та Екологічної Безпеки України” (Перші Марзеєвські Читання). – Київ, 2005. – С. 300-301.      

37. Залежність Стану Здоров’Я Робітників Електрозварювального Виробництва Від Віку Та Стажу Роботи. Матеріали Xlviii Підсумкової Наук.-Практ. Конф. „Здобутки Клінічної І Експериментальної Медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 31-32.

38. Питна Вода Як Можливий Фактор Інфекційних Захворювань Населення. Матеріали Всеукраїнської Наук.-Практ. Конф. “Вплив Екопатологічних ЧинниківНа Стан Здоров’Я Дітей”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 66-68. Кондратюк В.А., Дністрян С.С., Крицька Г.А., Козак Д.В., Бенч І.В., Блажкевич Л.Й., Сопель О.М., Лотоцька О.В., Рега Н.І., Боймиструк Т.П.

39. Аналіз Та Проблеми Профілактики Віл-Інфекційних На Тернопіллі. Матеріали Всеукраїнської Наук.-Практ. Конф. “Вплив Екопатологічних ЧинниківНа Стан Здоров’Я Дітей”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 73-74. Крицька Г.А., Козак Д.В., Дністрян С.С., Бенч І.В., Блажкевич Л.Й., Нітух І.М., Рега Н.І., Сопель О.М., Лотоцька О.В.

40. Частота Ортопедичної Патології У Школярів М. Тернополя Та Гігієнічні Принципи Її Профілактики. Матеріали Всеукраїнської Наук.-Практ. Конф. “Вплив Екопатологічних ЧинниківНа Стан Здоров’Я Дітей”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 55-57. Голка Н.В., Рега Н.І., Пашко К.О., Крицька Г.А., Козак Д.В., Лотоцька О.В., Сопель О.М., Боймиструк Т.П., Гунько Л.М.

41. Аеродинамічні Властивості Зварювальних Аерозолів І Їх Вплив На Органи Дихання. Матеріали ВсеукраїнськоїНаук.-Практ. Конф. „Довкілля І Здоров’Я”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 38-39.

42. Біологічний Вік Як Засіб Розв’Язання Біотичних Проблем, Пов’Язаних З Виникненням Професійних Захворювань На Виробництві. Biomedical And Biosocialanthropology. – 2007. - № 9. – С. 51-53.

43. Медико-Соціальні Проблеми Профілактики Віл/Сніду В Лікувально-Профілактичних Закладах Тернопільської Області .Матеріали Конф. “Імунологічні Аспекти У Клініці Внутрішньої Медицини Та Фтизіатрії”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 37. Козак Д.В., Буртняк Т.В., Кондратюк В.А., Крицька Г.А., Бенч І.В., Пашко К.О., Рега Н.І., Сопель О.М., Лотоцька О.В., Козак В.І., Буртняк А.М., Смачило О.М., Флекей Н.В., Зятковська О.Я.

44. Заходи І Проблеми Профілактики Віл-Снід У  Медичних Працівників Тернопільської Області .Матеріали Конф. “Імунологічні Аспекти У Клініці Внутрішньої Медицини Та Фтизіатрії”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 38. Крицька Г.А., Буртняк Т.В., Козак Д.В., Кондратюк В.А., Рега Н.І., Пашко К.О., ЛотоЦька О.В., Сопель О.М., Бенч І.В., Буртняк А.М., Крицький І.О., Смачило О.М., Зятковська О.Я.,  Флекей Н.В., Стоян Н.О.

45. Можливі Шляхи Розв’Язання Окремих Біоетичних Проблем, Які Виникають В Умовах Шкідливого Виробництва. Матеріали 3-Го Міжнародного Конгресу З Біоетики (8-11 Жовтня 2007). – К., 2007. – С. 43-46.

46. Роль Екології  Та Умов Праці У Формуванні Соціальних Захворювань .Матеріали Конф. “Імунологічні Аспекти У Клініці Внутрішньої Медицини Та Фтизіатрії”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 36. Пашко К.О., Кондратюк В.А., Крицька Г.А., Козак Д.В., Рега Н.І., Лотоцька О.В., Сопель О.М., Смачило О.М., Зятковська О.Я.

47. Аналіз Безсимптомниих І Атипових Форм Hsv 1/2 Інфекції В Практиці Лікаря Імунолога Матеріали Наук.-Практ. Конф. "Імунологічні Аспекти У Клініці Внутрішньої Медицини Та Фтизіатрії". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 55-56.  Рега Н.І., Кашуба М.О., Кондратюк В.А. Та Ін.

48. Вплив Ізопринозину На Стан Імунної Системи У Хворих На Хронічний Бронхіт З Супутньою Hbs-Антигенемією .Матеріали Конф. “Імунологічні Аспекти У Клініці Внутрішньої Медицини Та Фтизіатрії”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 56. Рега Н.І., Кондратюк В.А., Крицька Г.А., Пашко К.О., Лотоцька О.В., Сопель О.М., Козак Д.В., Смачило О.М., Зятковська О.Я., Крицький І.О., Флекей Н.В., Стоян Н.О.

49. ГігієнаТаФізіологіяПраціHttp://217.196.164.19/Data/Kafedra/Internal/Hihiena/Lectures_Stud/%7f.Htm

50. Вплив Шуму, ВібраціїТаЕлектромагнітнихПолівНаОрганізмПрацюючих

Http://217.196.164.19/Data/Kafedra/Internal/Hihiena/Lectures_Stud/%8f.Htm

51. А.С. 1533653 Ссср Мки А 61 В 5/08. Устройство Для Определения Поглощенной Дозы Аэрозоля  № 4327203/28-14; Заявл. 08.10.87; Опубл. 07.01.90. – Бюл.№1. –7 С.      Очеретинский В.С., Мулляр И.Б.

52. Деклараційний Патент На Винахід 47675 А Україна, Мпк G01n15/00. Спосіб Визначення Фізичних Параметрів Мікрочастинок Середовища. № 2001075017; Заявл. 17.07.2001; Опубл. 15.07.2002. – Бюл. № 7. Б.Р. Бойчук

53. Свідоцтво Про Реєстрацію Авторського Права На Твір № 7666. Комп’Ютерна Програма „Визначення Біологічного Віку Людини НаОснові Показників Біологічних Маркерів” („Bioage”). Зареєстровано 28.05.2003.

54. Деклараційний Патент На Винахід 68094 А Україна, Мпк G01n15/00. Спосіб Визначення Фізичних Параметрів Мікрочастинок Газопилового Середовища. № 2003108889; Заявл. 01.10.2003; Опубл. 15.07.2004. – Бюл. № 7.

55. Патент На Винахід 74955 Україна, Мпк (2006) G 01 L 1/06, G 01 L 1/08. Спосіб Визначення Біологічного Віку Людини. № 20040503637; Заявл. 17.05.2004; Опубл. 15.02.2006. – Бюл. № 2.

56. Патент На Корисну Модель №67997 Спосіб Визначення Пилового Забруднення Повітря У Приміщеннях     Номер Заявки U 201110273, Дата Подання Заявки 22.08.2011, Дата, З Якої Є Чинними Права На Корисну Модель 12.03.2012, Дата Публікації Відомостей Про Видачу Патенту На Номер Бюлетеня: 12.03.2012, Бюл. № 5 Кашуба М. О., Федорів О. Є.

57. Патент На Корисну Модель Пристрій Для Визначення Сорбційної Здатності Дихальної Системи мпк: G 01 N 21/21, G 01 N 21/91/ Номер Заявки U 201105260, Дата Подання Заявки 26.04.2011, Дата, З Якої Є Чинними Права На Корисну Модель 12.12.2011, Дата Публікації Відомостей Про Видачу Патенту На Номер Бюлетеня: 12.25.2011, Бюл. № 23, 2011р.Мпк А 61 В 5/08 Кашуба М. О., Федорів О. Є. Реєстраційний Номер Nu 201105260

58. Патент На Корисну Модель № 69801. Спосіб Визначення Наночастинок У Повітрі Патент На Корисну Модель № 69801номер Заявки U 2011 13521дата Подання Заявки 16.11.2011дата, З Якої Є Чинними Права На Корисну Модель 10.05.2012дата Публікації Відомостей Про Видачу Патенту На Номер Бюлетеня: 10.05.2012, Бюл. № 9, Київ. Кундієв Ю.І., Трахтенберг І.М., Кашуба М.О., Федорів О.Є., Дмитруха Н.М..

59. Організація Самостійної Поза Аудиторної Роботи Студентів При Вивченні Розділу “Гігієна Харчування”. Тези Доп. Навчально-Методичної Конф. “Сучасні Аспекти Організації Позаауди­Торної Роботи Студентів”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 55-56. Бойчук Б.Р., Кондратюк В.А., Сергета В.М., Голка Н.В., Крицька Г.А., Пашко К.О., Козак Д.В., Сопель О.М., Лотоцька О.В., Гунько Л.М.

60. Позааудиторна Робота Студентів При Вивченні Загальної Гігієни .Тези Доп. Навчально-Методичної Конф. “Роль Самостійної Роботи У Встановленні Майбутнього Фахівця”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 75-77. Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Козак Д.В., Крицька Г.А., Голка Н.В., Пашко К.О., Сопель О.М., Гунько Л.М.

61. Застосування Поетапної Системи Контролю За Успішністю Навчання Студентів На Кафедрі Загальної Гігієни Та Екології Людини .Тези Доп. Науково-Методичної Конф. “Досвід Впровадження ОсновНих Засад Болонського Процесу В Систему Вищої Медичної (Фармацевтичної) Освіти”. – Тернопіль:УкрмедКнига, 2005. – С. 354-356. Крицька Г.А., Голка Н.В., Пашко К.О., Кондратюк В.А., Сопель О.М., Рега Н.І., Козак Д.В., Лотоцька О.В., Боймиструк Т.П., Гунько Л.М.

62. Підготовка До Організації Навчального Процесу В Умовах Запровадження Кредитно-Модульної СисТеми На Кафедрі ЗагальНої Гігієни Та Екології ЛюДини Тернопільського Державного Медичного Університету Ім. І.Я. Горбачевського            Тези Доп. Науково- МеТоДичної Конф. “ДосВід Впровадження Основних Засад Болонського Процесу В СисТеМу Вищої Медичної (Фар­Мацевтичної) Освіти”. – Тернопіль: Укрмед­Книга, 2005. – С. 236-239. Пашко К.О., Кондратюк В.А., Крицька Г.А., Рега Н.І., Козак Д.В., Голка Н.В., Сопель О.М., Лотоцька О.В., Боймиструк Т.П., Гунько Л.М.

63. Тести Практично-Орієнтованого Іспиту Крок-2 Для Студентів Медичного Факультету. Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 123 С. Кашуба М.О., Крицька Г.А., Козак Д.В., Боймиструк Т.П.

64. Використання Гігієнічних Рекомендацій У Профілактиці І Лікуванні Захворювань Серцево-Судинної Системи У Світлі Принципів Доказової Медицини. Матеріали Наук. Практ. Конференції-Семінару “Доказова Медицина У Спектрі Науково-Медич­Ної Інформації Та Інноваційної Політики”. – Тернопіль, 2005. –С. 80-81. Рега Н.І., Пашко К.О., Кондратюк В.А., Крицька Г.А., Сопель О.М., Козак Д.В., Голка Н.В., Лотоцькі О.В., Боймиструк Т.П., Гунько Л.М.

65. Проблеми Створення Підручника Із Загальної Гігієни З Основами Екології Для Студентів Вищих Медичних Навчальних Закладів І-Іі Рівнів Акредитації. Матеріали ВсеукраЇнсьКої Наук.-Практ. Конф. „Проблеми Створення Підручника Нового Поко­Ління Для Вищих Медич­Них (Фармацевтичних) Навчальних Закладів”. – Тернопіль: Укрмед­Кни­Га, 2006. – С. 244-247.           Кондратюк В.А., Кашуба М.О.,Крицька Г.А.,Рега Н.І.,Козак Д.В.,Голка Н.В.,Сопель О.М.,Лотоцька О.В.,Гунько Л.М.

66. Створення Підручника Нового Покоління З Використанням Інформації, Що Надходить З Різних Джерел Та Застосуванням Самонавчальних  Програм  . Медична Освіта. – 2006. - № 4. – С. 80-82.Мисула І.Р.,Пашко К.О., Кашуба М.О., Козак Д.В.

67.Профессиональная Заболеваемость В Украине.Профессиональное Здоровье В Украине. – Киев, 2007. – С. 77-107. Кундиев Ю.И., Нагорная А.М.

68. Використання Математичних Моделей Для Оцінки Стану Здоров’Я Працюючих За Умов Комбінованого Впливу Несприятливих Виробничих Факторів, Які Включають Багатокомпонентні Аерозолі.Методичні РекоменДації. – К., 2007. – 22 С.

69. Шляхи Підвищення Практичної Направленості Викладання Гігієни У Вм(Ф)Нз. Матеріали Конф. “Перс­Пективи Практичноорієнтованого Викладання Теоретичних Дисциплін У Вищих Медичних (Фармацевтичних) Навчальних Закладах Освіти”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 28.Пашко К.О.,  Крицька Г.А., Козак Д.В., Кондратюк В.А., Рега Н.І., Лотоцька О.В., Сопель О.М., Смачило О.М., Зятковська О.Я., Флекей Н.В., Ярема О.М.

70. Загальна Гігієна І Екологія. Частина І..           Методичні Вказівки До Практичних Занять Для Студентів 3 Курсу Медичного Факультету. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – 138 С. Кашуба М.О.,Кондратюк В.А., Крицька Г.А., Пашко К.О.,  Лотоцька О.В., Рега Н.І., Козак Д.В., Сопель О.М., Голка Н.В., Гунько Л.М.,Ярема О.М.

71. Основи Екології: Підручник Для Студ. Вищих Навч. Закладів. Вінниця: Нова Книга, 2013 Р. 424 С В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк Та Ін.

72. Гігієнічне Нормування Та Контроль Наноматеріалів У Виробничому Середовищі (Методичні Рекомендації)  Профілактика Первинна. Київ-2016. 18 С. Кундієв Ю.І., Трахтенберг І.М., Яворовський О.П., Демецька О.В., Кашуба М.О. Та Ін.

73. Антропогенне Забруднення Води І Здоров’Я Населення - Актуальні Проблеми Сталого Розвитку. Науковий Супровід Сталого Розвитку Сільських Територій // Матеріали Регіональної Наук.-Практ. Конф. (До 10-Ї Річниці Входження Бережанського Агротехнічного Інституту В Структуру Нау). Бережани: 2007. – С. 284-287. Кондратюк В.А.,  Кашуба М.О.,  Дністрян Лотоцька О.В., Лотоцький В.В.,Марків  , Панічев Флекей Н.В., Герасимів

74. Проблеми І Перспективи Організації Навчального Процесу В Умовах Запровадження Кредитно-Модульної Системи На Кафедрі Загальної Гігієни Та Екології Людини Тернопільського Державного Медичного Університету Імені І.Я. Горбачевського Всеукраїнська Навчально -Практична Конф. "Досвід Та Проблеми Впровадження Кредитно- Модульної Системи Навчання У Внз України". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Рега Н.І. Та Ін.

75. Використання Гіпо-Гіпермагнітиного Поля В Лікуванні Кардіологічних Хворих Матеріали Всеукраїнської Наук.-Практ. Конф. "Довкілля І Здоров’Я". – Тернопіль: Укрмед Книга, 2008. – С. 83-84. Смачило О.М., Кашуба М.О., Кондратюк В.А. Та Ін.

76. Вплив Питної Води З Різними Комбінаціями Натрію І Кадмію На Організм Піддослідних Тварин Актуальні Питання Гігієни Та Екологічної Без­Пе­Ки України: Зб. Тез Доп. Наук.-Прак. Конф. (Четвер­Ті Марзеєвські Читан­Ня, Присвячені 125- Річчю З Дня Народження О.М. Марзеєва). – 2008. – Вип. 8. – С. 151. Кондратюк В.А.,  Кашуба М.О., Флекей Н,В. Та Ін.

77. Удосконалення Організації Навчального Процесу Та Контролю Знань Студентів В Умовах Запровадження Кредитно-Модульної Системи На Кафедрі Загальної Гігієни Та Екології Людини Тернопільського Державного Медичного Університету Імені І.Я. Горбачевського Медична Освіта. – 2008. – № 1. – С. 43-45 Кашуба М.О., Пашко К.О., Рега Н.І.

78. Особливості Водозабезпе­Чення Населення В Районі Надзвичайних Ситуацій            Довкілля І Здоров’Я : Всеукраїнська Наук.-Практ. Конф., 24-25 Квіт­Ня, 2009 Р.: МатеріАли Конф. – Тернопіль: УкрМедкнига, 2009. – С. 16. М.Б. Брик, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, О.В. Лотоцька, Р.В. Когут

79.Застосування Ліофілізованих Ксенодермотрансплантатів Для Введення Токсичних Речовин .Довкілля І Здоров’Я : Всеукраїнська Наук.-Практ. Конф., 24-25 Квіт­Ня, 2009 Р. : МатеріАли Конф. – Тернопіль : УкрМедкнига, 2009. – С. 40. М.О. Кашуба, А.А. Гудима, В.В. Дем’Яненко, О.Б. Сван, О.Я. Зятковська

80. Вплив Чинників Навколишнього Середовища На Гендерну Різницю Тривалості Життя Довкілля І Здоров’Я : Всеукраїнська Наук.-Практ. Конф., 24-25 Квіт­Ня, 2009 Р: Матеріали Конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 41. М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, О.М. Смачило, Н.В. Флекей.

81. Водопостачання Населення Тернополя – Актуальна Санітарно-Гігієнічна Проблема Довкілля І Здоров’Я : Всеукраїнська Наук.-Практ. Конф., 24-25 КвітНя, 2009 Р. :мАтеріали Конф. – Тернопіль : Укр­Медкнига, 2009. – С. 54.            В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Д.В. Козак, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, В.О. Паничев, Н.В. Сердюк, О.М. Смачило, Н.В. Флекей, С.В. Лотоцька О.В.

82. Снід – Медико-Соціальна Проблема, З Якою Ми Живемо.  Довкілля І Здоров’Я : Всеукраїнська Наук.-Практ. Конф., 24-25 Квітня, 2009 Р. : Матеріали Конф. – Тернопіль : Укр.Медкнига, 2009. – С. 58. Г.А. Крицька, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, І.О. Крицький, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, К.О. Пашко, Л.М. Гунько, О.М. Смачило, Д.В. Козак, Н.В. Флекей, О.Я. Зятковська, С.М. Коханівська, О.М. Ярема

83. Медико-Гігієнічна Оцінка Стану Здоров’Я Школярів М. Тернополядовкілля І Здоров’Я Всеукраїнська Наук.-Практ. Конф., 24-25 КвітНя, 2009 Р. : МатеріАли Конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 64. О.В. Лотоцька, В.О. Паничев, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, О.М. Сопель, К.О. Пашко, Д.В. Козак, О.М. Смачило, О.Я. Зятковська, Л.М. Гунько

84. Гігієнічні Проблеми Здоров’Я Дітей Та Підлітків Тернопільщини Довкілля І Здоров’Я : Всеукраїнська Наук.-Практ. Конф., 24-25 Квітня, 2009 Р. : Матеріали Конф. – Тернопіль : УкрМедкнига, 2009. – С. 67.  Б.Є. Марків, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Л.А. Безрука

85. Аналіз Захворюваності Гельмінтозами Населення М. Тернополя Довкілля І Здоров’Я : Всеукраїнська Наук.Практ. Конф., 24-25 Квіт­Ня, 2009 Р. : Матеріали Конф. – Тернопіль : Укр.Медкнига, 2009. – С. 105-106. О.М. Смачило, В.О. Паничев, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, О.М. Сопель, Д.В. Козак, О.Я. Зятковська, Н.В. Флекей, К.М. Огнєва, О.Б. Тиш

86. Оцінка Показників Захворюваності Вірусними Гепатитами Населення М. Тернополя Довкілля І Здоров’Я : Всеукраїнська Наук.-Практ. Конф., 24-25 КвітНя, 2009 Р. : МатеріАли Конф. – Тернопіль : УкрМедкнига, 2009. – С. 106-107. О.М. Смачило, В.О. Паничев, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, О.М. Сопель, Д.В. Козак, О.Я. Зятковська, Н.В. Флекей, К.М. Огнєва, О.Б. Тиш

87. Аналіз Захворюваності На Туберкульоз Органів Дихання У М. Тернополі. Довкілля І Здоров’Я : Всеукраїнська Наук.-Практ. Конф., 24-25 КвітНя, 2009 Р.: Матеріали Конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 108.О.М. Сопель, М.О. Кашуба, В.О. Паничев, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко, Д.В. Козак, О.М. Смачило, Н.В. Флекей, О.Я. Зятковська

88. Реєстрація Найвищих Показників Захворюваності На Грип Та Грві В Епідсезо            Довкілля І Здоров’Я : Всеукраїнська Наук.-Практ. Конф., 24-25 Квітня, 2009 Р.: Матері­Али Конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – Н.В. Флекей, В.А. Кондратюк, В.О. Паничев, М.О. Кашуба, О.В. ЛотоЦька, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, Д.В. Козак, О.М. Смачило, О.Я. Зятковська, О.М. Ярема, Л.М. Гунько

89. Розвиток Сучасних Методів Оцінювання Рівня Знань Студентів В Умовах Кредитно-Модульної Системи Організації Навчального Процесу На Кафедрі Загальної Гігієни Та Екологіїматеріали Всеукраїнської Навчально-Наукової Конференції : Проблеми Інтеграції Української Медичної Освіти У Світовий Освітній Простір, 21-22 Травня, 2009 Р.:Тернопіль:Укр­Медкнига, 2009. – С. 108 К.О. Пашко,  М.О. Кашуба, В.А.Кондратюк, Г.А. Крицька,Д.В. Козак, О.В. Лото­Цька, О.М. Сопель,  О.М. Смачило, О.Я. Зятковська, Флекей, В.А.

90. Про Створення Спільної Бази Тестових Завдань Для Всіх Вищих Медичних  Навчальних Закладів України Матеріали Всеукраїнської Навчально-Наукової Конференції : Проблеми Інтеграції Української Медичної Освіти У Світовий Освітній Простір, 21-22 Травня, 2009 Р.:Тернопіль:Укрмедкнига, 2009. – С. 108 К.О. Пашко, М.О. Кашуба, Максимова В.В.          

91.Відомість Електронного Обліку Педагогічного Навантаження Професорсько-Викладацького Складу. Рацпропозиція №3 Від 10.02.2009 Року К.О. Пашко,  М.О. Кашуба.

92. Застосування Ліофлізованих Ксенодермотрансплантантів Для Введення Токсичних Речовин. Матеріали Всеукраїнської Науково-Практичної Конференції «Довкілля І Здоров’Я».40-41кашуба О.М., Гудима А.А., Дем’Яненко В.В., Сван О.Б., Зятковська О.Я.

93. Роль Гігієнічних Досліджень Та Профілактичних Заходів У Розвитку Доказової Медицини.           Матер. Всеук. Наук-Практ. Конф.»Сучасний Стан Та Перспективи Розвитку Доказової Медицини У Вітчизняній Охороні Здоров’Я» 28-29 Травня 2009 С.40-41 ПашкоК.О., Кашуба М.О.,Кондратюк В.А., Крицька Г.А., Козак Д.В., Лотоцька О.В., Сопель О.М.,Смачило О.М.,Зятковська О.Я., Флекей Н.В.

94. Інформаційно-Статистичний Підхід До Моделювання Розповсюдження Інфекційного Захворювання На Прикладі Епідемії Грз В Період Жовтень-Листопад 2009року В Тернопільській Області Інфекційні Хвороби Випуск №4 – 2009. С.50 Марценюк В.П., Цяпа Н.В., Кашуба М.О. (Тернопіль)

95. Інфекційні Хвороби Випуск №4 – 2009. С.20 Ковальчук Л.Я., Андрейчин М.Л., Кашуба М.О., Дністрян І.С., Панічев В.О., Йовко І.Г., Цяпа Н.В., Сверстюк В.В., Дементьєва Л.Я. (Тернопіль)        

96. Організація Харчування Дітей В Школах Тернопільської Області Конференція «Довкілля І Здоров’Я» 2011. 04. 21-21 Сторінка 37 Тези М.О.Кашуба, С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, М.П.Дручковська, Л.А.Безрука, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.М. Сопель, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.М. Смачило

97. Аналіз  Впливу Довкілля На Стан Інфекційної Захворюваності У Тернопільській Області М.О. Кашуба, К.О. Пашко, В.А. Кондратюк, Р.Д.Когут, Г.А.Крицька, Д.В.Козак, О.М.Сопель, О.В.Лотоцька, О.М. Смачило, Н.В. Голка.

98. Забрудненого Атмосферного Повітря На Стан Здоров'Я Населення Д.В.Козак, М.О. Кашуба, Т.В.Буртняк, К.О.Пашко, Г.А.Крицька, О.М.Сопель, О.В.Лотоцька, О.М.Смачило, І.В.Бенч, Л.Й. Блажкевич

99. Вплив Нових Навчальних Технологій На Здоров'Я Учнів В.О. Паничев, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, А.О. Поліщук, Т.Ю.Мандрик

100. Профілактика І Лікування Продуктами Бджільництва В Практиці Сімейного Лікаряо.М. Смачило, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.Б. Тиш, К.М. Стареправо, О.Є. Федорів

101. Порівняльна Характеристика Отруєнь Блідою Поганкою На Території України О.М. Сопель, М.О. Кашуба, В.А.Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В.Лотоцька,О.М. Смачило, Голка Н.В., І.Б.Юхим

102. Вплив Електростатичних Полів На Седиментаційну Здатність Аерозолів О.Є. Федорів, М.О. Кашуба

103. Нові Методологічні Підходи До Визначення Сорбційної Здатності Аерозолів Органів Дихання  О.Є. Федорів, М.О. Кашуба

104. Методологічні Підходи До Визначення В Аерозолях Частинок Високого Ступеня Дисперсності (Стаття) Вісник Наукових Досліджень №1 2011р Стор 87-89 М.О. Кашуба.О.Є. Федорів.

105. Гігієнічні Аспекти Профілактики Гострих Респіраторних Вірусних Інфекцій Інфекційні Хвороби №1 2010р, Стор. 67-69 В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, С.С. Дністрян, В.О. Панічев, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко, О.М. Сопель, О.М. Смачило, О.Я. Зятковська, Н.В. Флекей, Н.Г. Шпікула, І.В. Бенч

106. Як Можна Підвищити Якість Практичних Занять При Вивченні Гігієни Та Екології На Профільних Кафедрах Вм(Ф)Нз України Медична Освіта. №3. 2010. –С. 54-57.

К.О. Пашко, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, Д.В. Козак,О.М. Сопель,О.М. Смачило, Н.В. Флекей,В.І. Вахтарчук 

107. Удосконалення Проведення Практичних Занять На Кафедрі Гігієни Та Екології Тдму Імені Горбачевського. Буде Наована К. О. Пашко, М О. Кашуба,В.А. Кондратюк,Г. А. Крицька,Д. В. Козак,О.В. Лотоцька,О. М. Сопель,Н.В. Голка,О. М. Смачило,Н. В. Флекей

108. Оцінка Ризику Для Життя Та Здоров‘Я Мат. Х111 Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств/Львів. 30.9-3.10.2010 Р. С. 650. Кашуба М.О., Пашко К.О.

109. Спосіб Визначення Наночастинок У Повітрі  (21) U201005319 (72) Кундієв Юрій Ілліч, Кашуба Микола Олексійович. До Патенту На Корисну Модель  (22) 30.04.2010 ,(24) 25.10.2010

(46) 25.10.2010, Бюл.№ 20, 2010 Р. (73) Тернопільський Державний Медичний Університет Імені І.Я. Горбачевського

110. Компютерна Програма «Програма Планування, Обліку Та Аналізу Педагогічного Навантаження Викладачів Навчального Закладу» Свідоцтво Про Реєстрацію Авторського Права На Твір № 3883  Кашуба М.О., Пашко К.О. 24.06.2011

111. Компютерна Програма Визначення Порогу Грипу

112. Чи Шкодить Мобілка Здоров’Ю Студентів Газета «Медична Академія» №18 24.09.2011 Кашуба М.О., Пашко К.О. Крицька Г.А.

113. Оцінка Ефективності Лабораторної Діагностики Грипу Та Інших Грві За Даними Полімеразної Ланцюгової Реакції Науковий Симпозіум «Імунопатологія При Респіраторних Захворюваннях» Л.Я. Ковальчук, М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, М.О. Кашуба,(З Міжнародною Участю)Я.І. Йосик, 6-7 Жовтня  О.М. Марчук 2011 Р.  Україна- Польща-Білорусь

114. Методологічні Підходи До Визначення В Аерозолях Частинок Високого Ступеня Дисперсності ВісникНаукових Досліджень – М.О. Кашуба, О.Є. Федорів  №1– 2011– С. 87-90.

115. Методологічні Підходи До Визначення Поглинутої Дози Аерозолю Окремими Ділянками Органів Дихання  Медична Інформатика Та Інженерія– №2– 2011– С. 56-59.  М.О. Кашуба, О.Є. Федорів

116. Оцінка Ефективності Лабораторної Діагностики Грипу Та Інших Грві За Даними Полімеразної Ланцюгової Реакції Матеріали Наукового Симпозіуму «Імунопатологія При Респіраторних Захворюваннях» Л.Я. Ковальчук, М.А. Андрейчин, Н.А.Васільєва, М.О.Кашуба, І.Я.Йосик, О.М.Марчук

117. Формування Комунікативної Компетентності У Студента При Вивченні Основної Профілактичної Дисципліни – Гігієни Всеукраїнська Науково-Практична Конференція «Мовна Комунікація: Наука, Культура, Медицина»– 9-10 Жовтня– 2012 Р.Лотоцька О. В., Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Пашко К.О., Крицька Г.А., Козак Д,В., Сопель О.В., Голка Н.В., Смачило О.М., Флекей Н.В.

118. Вплив Електростатичних Полів На Седиментаційну Здатність Аерозолів Матеріали Всеукраїнської Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» – 2011, – С. 132.О.Є. Федорів, М.О. Кашуба.

119. Особливості Контамінації Шкіри Свинцем Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» – 2012, – С. 120. М.О. Кашуба, О.Є. Федорів.

120. Оцінка Якості Води Дністра І Його Долини В Межах Тернопільської Області Як Фактора Ризику Матеріали Xv З’Їзду Гігієністів України 20-21 Вересня 2012 Року – «Гігієнічна Наука Та Практика:Сучасні Реалії» – «арня Львівського Національного Медичного Університету Імені Данила Галицького» – 2012, – С. 294-295.Лотоцька О.О., Дністрян С.С., Кондратюк В.А., Паничев В.О., Безрука Л.А., Когут Р.Д., Марків Б.Є., Блажкевич Л.Й., Крицька Г.А., Федорів О.Є.

121. Нові Методи Відбору Токсичних Наночастинок Із Навколишнього Середовища Для Подальшого Вивчення Їх Впливу На Організм Людини   Матеріали Науково-Практичної Конференції «Біохімічні Основи Патогенезу Ураження Внутрішніх Органів Різної Етіології Та Способи Їх Фармакологічної Корекції» – Медична Хімія – 2011. – Том 13. - №4 – С. 227.  Кашуба М. О., Федорів О. Є.

122. Нові Методологічні Підходи До Визначення Сорбційної Здатності Аерозолів Органів Дихання   Матеріали Всеукраїнської Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» – 2011, – С. 133. О.Є. Федорів, М.О. Кашуба,

123. Нові Методологічні Підходи До Дослідження Наночастинок У Повітрі Робочої Зони   Здобутки Клінічної Та Експериментальної Медицини «Збірник Матеріалів Конференції 9 Червня 2011 Року». – Тернопіль 2011р. – С. 172-173.Федорів О.Є., Климчук Н.В.

124. Вплив Електростатичних Полів На Седиментаційну Здатність Аерозолів             Матеріали Всеукраїнської Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» – 2011, – С. 132. О.Є. Федорів, М.О. Кашуба

125. Нові Методологічні Підходи До Визначення Сорбційної Здатності Аерозолів Органів Дихання  Матеріали Всеукраїнської Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» – 2011, – С. 133. О.Є.Федорів, М.О. Кашуба

126.     Нові Методи Відбору Токсичних Наночастинок Із Навколишнього Середовища Для Подальшого Вивчення Їх Впливу На Організм Людини Матеріали Науково-Практичної Конференції «Біохімічні Основи Патогенезу Ураження Внутрішніх Органів Різної Етіології Та Способи Їх Фармакологічної Корекції» – Медична Хімія – 2011. – Том 13. – №4 – С. 227.  М.О. Кашуба, О.Є. Федорів

127. Математичні Моделі Агрегації Наночастинок Та Седиментації Мікрочастинок Аерозолів            Сучасні Проблеми Токсикології – 2013. №1-2 (55). – С. 63-67.  М.О. Кашуба, О.М. Сопель, О.Є. Федорів

128. Методологічні Підходи До Визначення Вмістуу Наночастинок Свинцю В Аерозолях Вісник Наукових Досліджень –2013. – №3.–С. 111-114 Кашуба М.О. Крицький Т.І. Крицька Г.А.

129. Про Підходи До Оцінки Впливу Наночастинок На Організм Людини. Здобутки Клінічної Та Експериментальної Медицини –№2.–2013 М.О. Кашуба

130. Підручник З Фармакології Львів Кашуба М.О. Кондратюк В.А.

131. Віра Ілларіонівна Трахтенберг

132. Особливості Розподілучастинок В Дихальних Шляхах Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» Кашуба. М. О., Голка. Н. В., Сопель О. В.23 Квітня 2015. – С. 13

133. Ефективність Затримки Пилових Частинок Органами Дихання При Різних Способах Дихання  Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» Кашуба. М. О., Кондратюк В. А., Лотоцька. О. В., Сопель О. М.23 Квітня 2015. – С. 14

134.     Особливості Поведінки Аерозолів У Дихальних Шляхах Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» Кашуба М. О., Кондратюк В. А., Сопель О. М., Лотоцька О. В., Трубіцинс. О. 23 Квітня 2015. – С. 15

135. Особливості Депонування Пилу В Органах Дихання Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» Кашуба. М. О., Кондратюк В. А., Ярема. О. М., Марків Б. Є. 23 Квітня 2015. – С. 16

136. Кількісний Та Ваговий Склад Пилу, Що Затримується В Органахдихання При Його Інгаляції  Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я»Кашуба М. О., Сопель О. М., Крицъка Г. А., Лотоцька. О. В.23 Квітня 2015. – С. 17

137. Поєднана Дія Ацетату Свинцю І Стеаратів Натрію І Калію На Організмв Експерименті  Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я»  Кондратюк В. А., Кашуба М. О., Федорів О. С., Лотоцька. О. В.23 Квітня 2015. – С. 19

138.Захворюваність Туберкульозом У Тернопільській Області Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» Котляренко Л. Т., Кашуба М. О., Черняшова В. В., Ярема О. М., Безрука Л. А. 23 Квітня 2015. – С. 22

139. Паразитарні Захворювання У Тернопільській Області  Як Показник Стану Здоров'Я Населення  Матеріали Науково-Практичної Конференції  «Довкілля Та Здоров’Я»  Котляренко Л. Т., Кашуба М. О., Ярема О. М., Черняшова В. В., Крицька Г. А., Безрука. Л. А., Іщук І. С.  23 Квітня 2015. – С. 23

140. Епідеміологічна Ситуація Щодо Віл-Інфекції/Сніду На Тернопільщині Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» Крицька. Г. А., Носко В. Л., Кашуба М. О., Кондратюк В. А., Лотоцька. О. В.  23 Квітня 2015. – С. 24  Сопель О.М, Пашко К О., Ярема. О.М.

141. Еколого-Гігієнічна Оцінка Якості Питної Водитернопільської Області Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» Лотоцька. О. В., Кондратюк В. А., Кашуба М. О., Безрука Л. А., Когут Р. Д.23 Квітня 2015. – С. 29 Крицька Г. А., Пашко К. О., Сопель О. М.,  Лотоцька С. В., Федорів О. Є.

142. Аналіз Випадків Отруєнь Грибами У Тернопільській Області  матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я» Сопель О. М, Кашуба М. О., Кондратюк В. А., Крицька Г. А., Лотоцька О. В.,Пашко К. О., Голка Н. В., Сманило О. М., Флекей Н. В.23 Квітня 2015. – С. 61.

143. Токсикологія Аерозолів. Монография – Тернопіль: Тдму, 2015. 256с. Ю.І. Кундиєв, М.М. Корда, М.О. Кашуба, О.В. Демецька

144. «Моделирование Процессов агрегации И Седиментации Наночастиц И Микрочастиц В Газовой Среде» Мзо Республики Беларусь. Республиканское Унитарное Предприятие «Научно-Практический Центр Гигиены» Здоровье И Окружающая Среда Сборник Научных Трудов. Том 2, Выпуск 24 Минск 2014  Кашуба Н.А., Крыцька Г.А

145. Методы Определения Поглощенной  Дозы нано- И Микро-Частиц Аэрозоля Органами Дыхания Животных Assessmentmethodsfor A Doseofnano- And Micro Particlesprayabsorbedbyanimalsrespiratoryorgans. Journalofhealthsciences. 2013;3(11):477-482. Issn 1429-9623 / 2300-665x. Kashuba N.A.

146. Розвиток Сучасних Методів Оцінюваннярівня Знань Студентів В Умовах Кредитно-Модульної Системи Організації Навчального Процесу На Кафедрі Загальної  Гігієни Та Екології. К.О. Пашко, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, Д.В. Козак,О.В. Лотоцька, О.М. Сопель,О.М. Смачило, О.Я. Зятковська, Н.В. Флекей

147. Інформація  Кпкв, Шифр, № Держреєстрації, Назва Ндр Та Термінвиконання: 6561040, Вк.55.10, 0110u000299, «Порівняльна Токсичність Мікро- І Наночастинок Свинцю В Експериментах Invitro Та Invivo (До Проблемиудосконаленняпринципів І Методів Токсиколого-Гігієнічнихдослідженьважкихметалів)», Термінвиконання – 2010-2012 Р.Р.  К.О. Пашко, М.О. Кашуба, В.В. Максимова

148.Modellingofaggreationandsedimentationofnanoparticlesandmicroparticlesinagazeoumedium.. Gigiena І Sanitaria – 2015. N.A. Kashuba

149.Methodologicalapproachestothedeterminationofabsorbedaerozoldosebyseparatezonesofrespiratoryorgans.Medicalinformaticsandengineering.– № 3/31 – 2015.N.A. Kashuba.O.E. Fedoriv

150. Особенности Взаимодействия Свинца С Кожей Человека.Лабораторная Диагностика. Восточная  Европа – № 3-4 – 2015. – С. 194-197 Н.А. Кашуба

151. Гігієнічна Оцінка Радіоактивного Забруднення У Тернопільській ОбластІ. Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я», Присвяченої 30-Річчю Чорнобильської Катастрофи (22-23 Квітня 2016 Року).  С.С. Дністрян, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, С.Є., Ясіновська, Л.А.

152. Аналіз Рівнів Електромагнітних Полів Обєктів Рто У Тернопільській Області. Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я», Присвяченої 30-Річчю Чорнобильської Катастрофи (22-23 Квітня 2016 Року).  С.С. Дністрян, М.О. Кашуба, С.Є. Ясіновська, Л.А. Безрука, О.М. Сопель, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко

153. Моніторинг Атмосферного Повітря Міст Та Інших Населених Пунктів. Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я», Присвяченої 30-Річчю Чорнобильської Катастрофи (22-23 Квітня 2016 Року). С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Л.Й. Блажкевич, Л.А. Безрука, Г.А.Крицька  О.Є. Копач, О.М. Юрчишин, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей

154. Роль Природних Та Соціальних Чинників У Розвитку Епідемічної Ситуації З Грві. Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я», Присвяченої 30-Річчю Чорнобильської Катастрофи (22-23 Квітня 2016 Року).  М.О. Кашуба, О.М. Сопель, К.А. Мамренко, С.В. Кучер

155.Наслідки Аварії Чорнобильської Аес На Тернопільщині. Матеріали Науково-Практичної Конференції «Довкілля Та Здоров’Я», Присвяченої 30-Річчю Чорнобильської Катастрофи (22-23 Квітня 2016 Року). В.О. Паничев, С.С. Дністрян, М.О. Кашуба, С.Є. Ясіновська,Л.А Безрука, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко,О.Є. Федорів, О.Є. Копач, Н.В. Флекей.

Comments