На кафедрі загальної гігієні та екології навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти 2, 3 та 6 курсів медичного факультету (Гігієна та екологія), 4 курсу медичного факультету (Військова гігієна), студенти 1 курсу медичного факультету, спеціальність Громадське здоров'я (денна та заочна форми навчання), студенти 2 курсу стоматологічного факультету (Гігієна та екологія), студенти 3 курсу стоматологічного факультету НТН (Гігієна та екологія), студенти 2 курсу фармацевтичного факультету (Гігієна у фармації). Також на кафедрі навчаються студенти ННІ медсестринства: студенти 1 курсу, спеціальність "парамедик" (Основи екологї та профілактичної медицини), 1 та 4 курсів медсестри-бакалаври (Основи профілактичної медицини) та студенти дистанційної форми навчання. Викладання дисциплін ведеться трьома мовами: українською та англійською. На кафедрі загальної гігієни та екології викладається близько 20 дисциплін. 

Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», у яких із 2012-2013 навчального року передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Профілактика ВІЛ-інфікування, передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ», «Послідовного вивчення основ трансплантології». Всі лекції, які викладаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

Відповідно до навчальних програм вивчаються основні розділи гігієни та екології, які є основною профілактичною дисципліною, що об'єднує всі проблеми гiгiєнiчної науки i санітарної практики. На кафедрі викладається питання впливу чинників довкілля на здоров'я людини в умовах трудової дiяльностi, навчання, виховання та проживання. За весь період співробітники кафедри є авторами і співавторами 12 підручників та 3 посібників. За останнi 5 рокiв - 8 навчальних посiбники і 2 підручники.

Проф. В.А. Кондратюк з студентами 3 курсу медичного факультету (2015 рік)

Практичнi заняття i лекцiї забезпеченi необхiдними навчальними i методичними матерiалами: видрукувані методичнi вказiвки, лекцiї, iнструкцiї. Для студентiв медичного та медсестринського факультетiв пiдготовленi до друку пiдручники та посiбники, вийшов лазерний навчальний компакт-диск. На кафедрі оформлені 6 аудиторних кімнат з навчальних розділів, в яких мають можливість займатись 10 академічних груп. Навчальні кімнати забезпечені відеосистемами та навчальними приладами.

У розпорядженні кафедри є також комп’ютерний клас та допоміжні приміщення (кабінет завідувача кафедри, 2 приміщення викладацької, лаборантська).

Доц. О.В. Лотоцька проводить практичне заняття з іноземними студентами 3 курсу медичного факультету (2015 рік).

Проф. М.О. Кашуба проводить практичне заняття в комп'ютерному класі зі студентами 6 курсу медичного факультету (2014 рік).

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені, крім української, також англійською та російською мовами. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри.

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів. Викладачами кафедри розроблено та створено 7 віртуальних навчальних програм. Розробляються сценарії ще 4 віртуальних програм. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово.

Віртуальні навчальні програми, створені викладачами кафедри загальної гігієни (2013-2015 рр.).

Доц. К.О. Пашко проводить практичне заняття з студентами 3 курсу медичного факультету (2010 рік).

Доц. Н.В. Флекей на практичному занятті з студентами 3 курсу медичного факультету (2010 рік).

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями. Тестові завдання також широко застосовуються на практичних заняттях при підготовці студентів до здачі семестрового тестового іспиту з дисципліни та ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2. Лікувальна справа».

Доц. Г.А. Крицька на практичному занятті з студентами 3 курсу медичного факультету з розділу «Гігієна дітей та підлітків» з використанням мультимедійних засобів навчання (2015 рік).

У роботі кафедри загальної гігієни та екології проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесені у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Доц. О.М. Сопель на практичному занятті з іноземними студентами 3 курсу медичного факультету (2015 рік).

Щомісячно викладачами кафедри загальної гігієні та екології проводиться аналіз проміжної успішності студентів, відвідування ними лекцій та практичних занять.

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних занять.

Впродовж навчального року силами викладачів систематично поновлюється табличний фонд для україномовних та іноземних студентів, розробляються робочі зошити до практичних занять для студентів усіх спеціальностей.

Студенти 3 курсу факультету іноземних студентів виконують практичну роботу (2015 рік).

Асистент кафедри О.Є. Копач на занятті (2017 рік). 

Доцент кафедри О.В. Лотоцька на практичному занятті (2018 рік). 

Впродовж 2016-2018 н. р. кафедра загальної гігієни та екології була оснащена новими гігієнічними приладами для проведення практичних занять та виконання науково-дослідної роботи: аналізатор визначення якості молока «Гранат», анемометр TENMARS TM-740, барометр MOLLER 201107, вага персональна з цифровим дисплеєм, віброметр VM 5360, газоаналізатор CO2-CO-RH-T, люксметр з виносним датчиком TENMARS TM-202, міні інфрачервоний термометр GT-810, пробовідбірник повітря «Тайфун», прилад для вимірювання потужності ультрафіолетового випромінювання TENMARS TM-213, солемір DIST1, термогігрометр, термометр ТТЖ, тестер інтенсивності електромагнітного випромінювання ТМ-202, шумомір EZODO-DS-102, нітратомір Н-401, нітрат-тестер Soeks, хлометр водозахищений 6742.

Прилади для вимірювання мікроклімату в приміщенні: газоаналізатор, анемометр, прилад для вимірювання потужності ультрафіолетового випромінюння, люксметр

Аналізатор молока, нітратомір, тестер вимірювання електромагнітної потужності, віброметр, шумомір

Заняття проводить доц. К.О. Пашко (2018 рік). 

У 2016-2017 н.р. були розроблені матриці компетентностей, які внесені у робочі навчальні програми та методичні вказівки для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного, ННІ медсестринства та факультету іноземних студентів. Студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Гігієна та екологія», що проходить на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця м. Київ. 

Заняття проводить доц. О.Є. Копач (2018 рік). 

Впродовж 2018-2019 н. р. кафедра загальної гігієни та екології отримала новий прилад Вимірювач вільного та загального хлору "Ezodo-6742".

Прилади для вимірювання вільного та загального хлору Ezodo-6742.

У 2019 році придбано нове обладнання – ваги кухонні, нітрат-тестер Greetest, опромінювач бактерицидний OBB-15 OzoneFree,  солемір (кондуктомір) DIST 1, термогігрометр Т-17, термогігрометр (газоаналізатор) СО2-СО-RH-T, тестер інтенсивності електромагнітного випромінювання Tenmars ТМ-195.

Ваги кухонні, нітрат-тестер Greetest, опромінювач бактерицидний OBB-15 OzoneFree,  солемір (кондуктомір) DIST 1, термогігрометр Т-17, термогігрометр (газоаналізатор) СО2-СО-RH-T, тестер інтенсивності електромагнітного випромінювання Tenmars ТМ-195 (2019 рік).

Доцент Федорів О.Є. проводить онлайн заняття із студентами 3 курсу  медичного факультету (2020 рік). 

Працівники кафедри створили 24 відеофільми (12 україномовних і стільки ж – англомовних), в яких продемонстрували засади роботи того чи іншого приладу, а також його практичне застосування. Створені відеофільми про анемометр, аспіратор, аналізатор молока, шумомір, віброметр, гігрометр, дозиметр, нітрат-тестер, прилад для вимірювання елетромагнітних полів, прилад для вимірювання параметрів мікроклімату, люксметр, люксметр для вимірювання УФВ. Ці відеофільми знаходяться в методичних матеріалах до заняття у вигляді посилання.

Навчальні відеофільми кафедри (2021 рік).

Завідувачем кафедри загальної гігієни та екології проф. М.О. Кашубою підготовлено і прочитано цикл лекцій по статистиці для молодих науковців університету.

 Цикл лекцій проф. М.О. Кашуби по статистиці для молодих науковців університету (2021 рік).

У звязку із війною в Україні у 2022 році Державний іспит для студентів 6 курсу медичного факультету та фокультету по роботі з іноземними студентами проходив у онлайн форматі. До проведення іспиту були залучені майже усі викладачі кафедри.

Проф. О.В. Лотоцька на онлайн Державному іспиті для студентів 6 курсу факультету про роботі з іноземними студентами (2022 рік).