Наукова робота

Сфера наукових інтересів

Упродовж багатьох рокiв кафедра займається питаннями гiгiєнiчного нормування допустимих концентрацiй хiмiчних речовин i їх комбiнацiй у водному середовищi, проводяться токсикологiчнi, медико-бiологiчнi, санiтарно-гiгiєнiчнi дослiдження хiмiчних речовин i матерiалiв, в тому числi синтетичних мийних засобiв, товарiв побутової хiмiї тощо. Вивчаються умови навчання та виховання в школах i позашкiльних закладах, вплив навчального навантаження на здоров'я дiтей i пiдлiткiв та їх подальшу професiйну дiяльнiсть. Iз 1998 р. кафедра займається вивченням токсикологiї, патогенезу, диференцiальної дiагностики та ефективних методiв лiкування отруєнь шапинковими грибами, а також нормуванням хiмiчного складу питної води.

Доц.О.М. Сопель та доц. О.В. Лотоцька із студентами-гуртківцями.

Основні наукові здобутки кафедри

Розроблено гiгiєнiчнi основи оптимiзацiї навколишнього середовища в дитячих дошкiльних закладах, загально-освiтнiх, спецiалiзованих школах, навчально-виробничих комбінатах та позашкiльних закладах.

Складено стандарти для оцінки психофiзiологiчного розвитку дiтей дошкільного вiку Захiдного регiону України (3-7 рокiв). Розроблено гігієнічні рекомендацiї з регламентації хiмiчного складу регенерованої води для екіпажів літальних апаратiв.

Обґрунтовано i затверджено Мiнiстерством охорони здоров'я 25 гiгiєнiчних нормативiв (ГДК) шкідливих хiмiчних речовин у регенерованiй питнiй водi та водi водоймищ господарсько-питного користування.

Дослiджено роль окислювально-вiдновних процесiв, перекисного окислення лiпiдiв, антиоксидантної системи та енергетичного обмiну в механiзмах гострого аманiто-фалоїдинового отруєння.

Розроблено комп'ютерну експертну систему дiагностики та диференціальної дiагностики гострих отруєнь шапинковими грибами.

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри видано 3 посібники, опубліковано в журналах i збірниках понад 116 наукових робіт, захищено 1 докторська i 2 кандидатських дисертацій, одержано 7 патентiв.

Конференції, які проводились на кафедрі:

23-24 квітня року 2010

Всеукраїнська науково-практична конференція «Довкілля та здоров’я»

25 квітня 2011

Всеукраїнська науково-практична конференція «Довкілля та здоров’я»

27-28 квітня 2012

Науково-практична конференція «Довкілля та здоров’я»

25-26 квітня 2013

Науково-практична конференція «Довкілля та здоров’я»

25 квітня 2014

Науково-практична конференція «Довкілля та здоров’я»

23 квітня 2015

Науково-практична конференція «Довкілля та здоров’я»

22-23 квітня 2016 року

Науково-практична конференція «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи

27-28 квітня 2017 року

Науково-практична конференція «Довкілля та здоров’я»