Наукова робота на кафедрі виконується згідно плану ініціативних міжкафедральних наукових тем, а також передбачає виконання дисертаційних робіт, які є фрагментами даних тем. Науковці кафедри представляють результати досліджень на Всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

За час існування кафедри співробітниками і пошукувачами захищено 5 докторських та 12 кандидатських дисертацій. Одержано 9 авторських свідоцтва, близько 20 рішень на раціоналізаторські пропозиції. Опубліковано 7 монографій, 21 посібник та підручник. Опубліковано понад 550 статей та тез у фахових виданнях, виданнях з індексом Scopus та індексом Web of Science, збірниках наукових конференцій, форумів, з’їздів тощо. Викладачами кафедри в співавторстві видані підручники «Загальна гігієна», «Загальна гігієна з основами екології”, «Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях», «General Hygiene and Ekology», «Hygiene and Preventivne Medicine», «Основи екології» для студентів III, VI курсів медичного та ІІ курсу стоматологічного факультетів, для студентів вищих навчальних медичних закладів І - ІV рівнів акредитації, «Гігієна та екологія» для студентів стоматологічного факультету.

Наукові здобутки працівників кафедри загальної гігієни та екології (2015-2018 рр.).

В останні роки викладачі кафедри виконували і виконують наукові дослідження у рамках наступних міжкафедральних тем:

1.     Дослідження механізмів впливу деяких токсикантів на білково-ліпідний обмін та антиоксидантно-імунний статус у експериментальних тварин і корекція викликаних порушень (2009-2011 рр). Науковий керівник проф. Корда М. М.

2.     Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних та біогенних токсикантів в біологічних системах» (2012–2015). Науковий керівник проф. Корда М. М.

3.     Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу (2016–2019). Науковий керівник - проф. Фіра Л. С.

Доц. О.В. Лотоцька та доц. О.М. Сопель на конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини", м. Тернопіль (2017 рік).

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт. 

Доповідає завідувач Тернопільським міським відділом ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» А.О. Поліщук на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Довкілля та здоров'я" (2016 рік).

На даний час на кафедрі виконується одна докторська дисертаційна робота на тему "Гігієнічні проблеми охорони поверхневих і підземних вод від антропотехногенного забруднення та їх використання в питному водопостачанні в західному регіоні України " (доц. Лотоцька О.В.).

Наукова робота на кафедрі загальної гігієни у продовж всього часу свого існування була направлена на вивчення факторів довкілля, їх впливу на організм ссавців і розробку заходів профілактики.

Співробітниками кафедри проводились і проводяться наукові дослідження в досить широкому проблемному спектрі, зокрема: проф. Кондратюк В.А. - гігієнічні основи регламентації хімічного складу регенерованої питної води для екіпажів літальних апаратів; проф. Кашуба М.О. - здоров’я електрозварників України і шляхи його покращення; ст. викл. Голка Н.В. – вплив суміші бітума на організм білих щурів при інгаляційному впливі; доц. Лотоцька О.В. - токсиколого-гігієнічне обґрунтування нормативів іонів калію і натрію у питній воді; доц. Сопель О.М. - роль порушення вільно радикальних процесів та ендогенної інтоксикації в патогенезі ураження нирок отрутою блідої поганки та їх корекція; асист. Смачило О.М. - вплив гіпо-гіпермагнітного поля на функцію залоз внутрішньої секреції у терапевтичних хворих; доц. Козак Д.В. - Гігієнічне обґрунтування режиму професійного навчання дівчат-підлітків в навчально-виробничому комбінаті за спеціальністю “швачка; доц. Крицька Г.А.  - гігієнічні аспекти позашкільної діяльності учнів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл; доц. Пашко К.О. - ультраструктура коркових нефронів при важкій опіковій травмі і застосуванні антиоксидантів; асист. Федорів О.Є. - експериментальне дослідження характеру ізольованої і комбінованої дії наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за умов перорального надходження в організм” за спеціальністю; Флекей Н.В. - гігієнічна оцінка кадмію при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію.

Основний напрямок досліджень - гігієнічний.

До 1963 року всі наукові дослідження виконувалися у рамках узагальненої проблеми «Гігієна і організація охорони здоров’я» З 1964 року співробітники кафедри  працювали по проблемі «Біологічна дія та гігієнічне значення факторів зовнішнього середовища в умовах населених місць». В подальшому впродовж багатьох років кафедра займається питаннями гігієнічного нормування допустимих концентрацій хімічних речовин і їх комбінацій у водному середовищі, шляхом проведення токсикологічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних досліджень хімічних речовин і матеріалів різного призначення. Першу дисертацію на кафедрі написав Є. Г. Гончарук, в послідуючому академік НАН, АПН і АМН України та більше 10 академій наук світу, впродовж 20 років ректор НМУ ім. О. Богомольця. З 1957 року Є. Г. Гончарук, будучи асистентом кафедри загальної гігієни, вивчав процеси очистки ґрунту від побутових стічних вод. Результати досліджень викладені в кандидатській дисертації «До питання гігієнічної оцінки очистки побутових стічних вод на майданчиках підземного зрошення(фільтрації)», яку він захистив у 1964 році. Робота стала підвалинами нового напрямку в гігієні ґрунту і очистки населених місць не тільки в Україні, а далеко за її межами. 

З 1964 року наукові дослідження проводилися з проблеми: “Біологічна дія та гігієнічне значення факторів зовнішнього середовища в умовах населених місць”. Під керівництвом проф. О.В. Перова виконані і захищені 2 кандидатські дисертації (Н.В. Голка, В.Я. Перейма). 

Автореферати дисертацій перших викладачів кафедри

З 1979 до 1996 р. колектив кафедри  працював в плані виконання спільної наукової  програми АМН СРСР і АПН СРСР “Здоров’я, виховання і навчання дітей і підлітків”. За цими матеріалами захищено 5 кандидатських дисертацій (Г.А. Крицька, Д.В. Козак, В.М. Мешков, Г.В. Лопатка, Н.А. Буняк). На базі кафедри відбувалися Пленуми Української та Всесоюзної проблемної комісії з ГДП (1987-1988) та виїзний цикл з актуальних питань ГДП  ЦІУЛ (1984 ).

Поряд з цим з 1977 до 1992 р. на кафедрі проведено низку госпдоговірних робіт з гігієнічного нормування шкідливих хімічних речовин у воді водоймищ господарсько-питного користування, на основі яких розроблено  і затверджено МОЗ Радянського Союзу і України близько 25 гігієнічних нормативів. Матеріали цих розробок і ідеї використані в одній докторській (В.А. Кондратюк “Гігієнічні основи регламентації хімічного складу регенерованої питної води для екіпажів літальних апаратів”) і в шести кандидатських дисертаціях (В.С. Пикалюк, О.І. Висоцька, Н.Л. Надкевич, О.В. Лотоцька, Н.В. Флекей, О.Є.Федорів). Окремі результати цих досліджень включені в Державні санітарні правила і норми України “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водокористування” № 383 і "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"  (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Виконання госпдоговірної наукової роботи на кафедрі загальної гігієни (зліва-направо): Н.В. Голка, Т.С. Прокопчук, Н.І. Плаксива, В.А. Кондратюк, Л.М. Гунько, В.М. Сергета (1985 рік).

В Останні роки колектив кафедри приймає участь в роботі міжкафедральної наукової теми кафедр медичної хімії, біології і, загальної гігієни та екології «Вивчення порушень метаболічних процесів у тварин, отруєних ксенобіотиками, та корекція їх за допомогою антиоксидантів», “Дослідження механізмів впливу деяких токсикантів на білково-ліпідний обмін та антиоксидантно-імунний статус у експериментальних тварин і корекція викликаних порушень” «Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних та біогенних токсикантів в біологічних системах» , «Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу» Матеріали наукових розробок частково ввійшли в матеріали колегії Державної санітарно-епідеміологічної служби України «Про дотримання вимог санітарного законодавства у забезпеченні населення доброякісною питною водою» (м. Київ, 2004 р.), спільної колегії Держжилкомунгоспу та Дежспоживстандарту з питань стану питного водопостачання та якості питної води (м. Київ, 2004 р.), матеріали щодо вмісту іонів натрію і калію у питній воді включені у ДСанПіН «Вода фасована. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю» затвердженого МОЗ України, у ДСанПіН України «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водокористування» № 383 і "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"  (ДСанПіН 2.2.4-171-10). У Державний гігієнічний норматив «Показники безпеки та якості фасованої питної води» (Постанова № 12 від 04.09.2008 р.).Видані інформаційні листи про нововведення в системі охорони здоров’я МОЗ України: «Профілактика комбінованої дії кадмію при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію» (№ 140-2008) та «Профілактика комбінованої дії наночастинок свинцю та ацетату свинцю на фоні вживання води із стеаратом катрію та калію» (№ 418-2014);

Одержано патент України на корисну модель №69801-2014 «Спосіб контролю якості води» та видане галузеве нововведення в системі охорони здоров’я МОЗ України «Спосіб контролю якості води» (К. : Укрмедпатентінформ, 2015).

Щорічно, починаючи з 1993 року кафедра є співорганізатор науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я". Головна мета конференції полягає в оцінці та узагальненні результатів досліджень стану довкілля та впливу різноманітних факторів на процеси життєдіяльності біологічних об’єктів, роль громадських організацій і влади у попередженні та усуненні негативних наслідків їх дії. 

Збірники публікацій конференції "Довкілля та здоров'я"

 Відкриття 15-ї ювілейної Всеукраїнської науково-практичної конференції "Довкілля та здоров'я" завідувачем кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського медичного університету, голова Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, професором С.Н. Вадзюк  (2018 рік).

Виступає Кондратюк В.А.- доктор мед.наук, професор кафедри загальної гігієни та екології (2018 рік). 

З 1 вересня 2018 року на базі кафедри навчається аспірант - Данчишин Мар'яна Володимирівна.

19 квітня 2019 року доцент кафедри Олена Володимирівна Лотоцька захистила докторську дисертацію на тему „Гігієнічні проблеми охорони поверхневих і підземних вод від антропогенного забруднення та їх використання в питному водопостачання в західному регіоні України”  за спеціальністю 14.02.01 – "Гігієна та професійна патологія".

На кафедрі активно працюють у студентському науковому гуртку 12 студентів різних курсів. Результати наукових досліджень студентів опубліковані в збірнику Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених і доповідались на Конгресі, де нагороджені 1 дипломом за 1 місце.

Наші науковці та переможці «ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених» у секції «Профілактична медицина» (2019 рік).

Викладачі кафедри загальної гігієни та екології проф. О.В. Лотоцька та доц. О.М. Сопель на онлайн-відкритті секції «Профілактична медицина, соціальна медицина та ООЗ, медична інформатика та медичне право» 24 Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (15 квітня 2020 рік).

Виступ студентки 4 курсу Кравців Ольги з доповіддю «Гігієнічна оцінка режиму та умов харчування студентів». Науковий керівник проф. Лотоцька О.В. (15 квітня 2020 рік).

Професор кафедри О.В. Лотоцька була членом робочої групи Міністерства розвитку громад та територій України щодо розроблення нового національного нормативного документа з якості питної води з метою імплементації Директив 98/83/ЄС, за що нагороджена дипломом (2021 рік).

Професор кафедри О.В. Лотоцька нагороджена дипломом (2021 рік).

Кафедрою загальної гігієни та екології разом з Українською асоціацією релігієзнавців, відділенням  релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України та Кременецьким медичним фаховим коледжем імені Арсена Річинського були організовані і проведені X ювілейні Річинські читання, приурочені 65-річчю пам'яті Арсена Річинського (13 квітня 2021 року). У конференції майже усі викладачі кафедри виступали з доповідями, приуроченими пам'яті відомого вченого та лікаря. Річинські читання відбувалися в онлайн-режимі.

X ювілейні Річинські читання, приурочені 65-річчю пам'яті Арсена Річинського (13 квітня 2021 року).

Кожного року кафедра загальної гігієни та екологія, а також кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки проводять конференцію «Довкілля та здоров’я». 2021 рік не став вийнятком, незважаючи на карантинні обмеження. Працівники кафедри прийняли участь в організації та проведені XXI науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи «Довкілля та здоров’я», яка відбулася 22-24 квітня 2021 року. Головна мета конференції полягає в оцінці та узагальненні результатів досліджень стану довкілля та впливу різноманітних факторів на процеси життєдіяльності біологічних об’єктів, роль громадських організацій і влади у попередженні та усуненні негативних наслідків їх дії. 

XXI науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи «Довкілля та здоров’я» (22-24 квітня 2021 року).

Наукові здобутки викладачів кафедри (2021 рік).

21 квітня 2022 року була проведена Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Довкілля та здоровя".

Викладачі кафедри під час Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції "Довкілля та здоровя" (2022 рік). 

20-21 жовтня 2022 року у м. Києві відбулася науково-практична конференція "Актуальні питання громадського здоровя та екологічної безпеки України", у якій брала участь професорка кафедри Лотоцька О.В.

Сертифікат професорки кафедри О.В. Лотоцької про участь у конференції (2022 рік).

Наукові здобутки викладачів кафедри проф. Лотоцької О.В. та  доц. Мельник Н.А. (2022 рік).

Наукові здобутки викладачів кафедри проф. Лотоцької О.В. та  доц. Мельник Н.А. (2023 рік).

У Будапешті (Угорщина) протягом 20 - 21 квітня 2023 р. відбулися щорічні конференції RECOOP HST Association − 5th RECOOP International Student Conference and 18th RECOOP Bridges in Life Sciences Conference, а також 8th RECOOP Sciences and Arts Exhibition, у яких взяли участь аспірантка 2 року навчання (денна форма) Данчишин Мар'яна Володимирівна та аспіранка 1 року навчання (денна форма) Бандрівська Юлія Борисівна. 

Аспірант кафедри Данчишин Мар'яна під час конференції RECOOP HST Association − 5th RECOOP International Student Conference and 18th RECOOP Bridges in Life Sciences Conference, а також 8th RECOOP Sciences and Arts Exhibition (Будапешт, Угорщина, 2023 рік). 

Аспірант кафедри Бандрівська Юлія під час конференції RECOOP HST Association − 5th RECOOP International Student Conference and 18th RECOOP Bridges in Life Sciences Conference, а також 8th RECOOP Sciences and Arts Exhibition (Будапешт, Угорщина, 2023 рік). 

16-17 червня 2023 р. у нашому університеті відбулася Підсумкова LXVI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». У конференції брали участь викладачі кафедри та аспіранти Данчишин М.В. та Бандрівська Ю.Б. 

Професорка кафедри О.В. Лотоцька та аспірант М.В. Данчишин під час підсумкової LXVI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (2023 рік).