Наукові публікації проф. Кашуби М.О.

1. Кашуба Н.А. О новых подходах к оценке влияния к оценке влияния пыли на органы дыхания / Н.А. Кашуба // Гигиена и санитария –Том 97 – № 3. – 2018. – с. 194-197.

2. Кундієв Ю.І. Гігієнічне нормування та контроль наноматеріалів у виробничому середовищі / Кундієв Ю.І., Трахтенберг І.М., Яворсьський О.П., Демецька О.Л., Кашуба М.О. // Методичні рекомендації НАМУ. – Київ, 2016.

3. Кашуба М.О. «О новых подходах к оценке влияния пыли на органы дыхания » / М.О.Кашуба, О.М. Сопель // Врачебное дело. – 2016. – № 1. С. – 18.

4. Кашуба Н.А. Особенности взаимодействия свинца с кожей человека / Н.А. Кашуба // Лабораторная диагностика. Восточная Европа – № 3-4 – 2015. – с. 194-197.

5. Kashuba N.A. Modelling of aggregation and sedimentation of nanoparticles and microparticles in agazeou medium / N.A. Kashuba // Gigiena і sanitaria – 2015.

6. Kashuba N.A. Methodological approaches to the determination of absorbed aerozol dose by separate zones of respiratory organs / N.A. Kashuba, O.E. Fedoriv // Medical Informatics and Engineering. – № 3/31. – 2015. – Р. 152-160.

7. Кашуба Н.А. Особенности взаимодействия свинца с кожей человека / Н.А. Кашуба // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – № 3-4. – 2015. – С. 194-197.

8. Кундиєв Ю.І. Токсикологія аерозолів / Ю.І. Кундиєв, М.М. Корда, М.О. Кашуба, О.В. Демецька // Монография – Тернопіль: ТДМУ. – 2015. – 256 с.

9. Кашуба М.О. Підручник з фармакології / М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, В.І. Федоренко. – Львів: ЛНМУ. – 2015. – 253 с.

10. Кашуба Н.А. Моделирование процессов агрегации и седиментации наночастиц и микрочастиц в газовой среде / Н.А. Кашуба, Г.А. Крыцька // МЗО Республики Беларусь. Республиканское унитарноке предприятие «Научно-практический центр гигиены» Здоровье и окружающая среда. Сборник научных трудов. – Том 2, выпуск 24. – Минск, 2014. – С. 77-82.

11. Кашуба Н.А. Моделирование процессов агрегации и седиментации наночастиц и микрочастиц в газовой среде / Н.А. Кашуба, Г.А. Крыцька // МЗО Республики Беларусь. Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены» Здоровье и окружающая среда Сборник научных трудов. – Том 2,– Выпуск 24. – Минск 2014.

12. Kashuba N.A. Assessment methods for a doseofnano- and microparticles pray absorbed byanimal srespiratory organs / N.A. Kashuba // Journal of Health Sciences. – № 3/11. – 2013. – Р. 477-482.

13. Кашуба М.О. Математичні моделі агрегації наночастинок та седиментації мікрочастинок аерозолів / М.О. Кашуба, О.М. Сопель, О.Є. Федорів // Сучасні проблеми токсикології. – 2013. – № 1-2 (55). – С. 63-67.

14. Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення вмісту наночастинок свинцю в аерозолях друк / М.О. Кашуба, Т.І. Крицький, Г.А. Крицька // Вісник наукових досліджень –2013. – № 3. – С. 111-114.

15. Кашуба М.О. Про підходи до оцінки впливу наночастинок на організм людини / М.О.Кашуба // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – № 2. – 2013 . – С. 121-128.

16. Kashuba N.A. Методы определения поглощенной дозы нано- и микро-частиц аэрозоля органами дыхания животных. Assessment methods for a dose of nano- and micro-particles pray absorbed by animal’s respiratory organs. Journal of Health Sciences. 2013; 3(11):477-482. ISSN 1429-9623 / 2300-665 X.

17. Кашуба М.О. Математичні моделі агрегації наночастинок та седиментації мікрочастинок аерозолів / М.О. Кашуба, О.М. Сопель, О.Є. Федорів // Сучасні проблеми токсикології – 2013. – № 1-2 (55). – С. 63-67.

18. Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення вмісту у наночастинок свинцю в аерозолях / М.О. Кашуба, Т.І. Крицький, Г.А. Крицька // Вісник наукових досліджень –2013. – № 3. – С. 111-114.

19. Кашуба М.О. Про підходи до оцінки впливу наночастинок на організм людини / М.О.Кашуба // Здобутки клінічної та експериментальної медицини – № 2. – 2013.

20. Бардов В.Г. Основи екології: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г.Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк та ін. // Вінниця: Нова книга, 2013. – 424 с.

21. Кашуба М.О. Патент на корисну модель №67997: Спосіб визначення пилового забруднення повітря у приміщеннях / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Номер заявки u201110273, дата подання заявки: 22.08.2011, дата, дата публікації: 12.03.2012, бюл. № 5.

22. Кундієв Ю.І. Патент на корисну модель № 69801: Спосіб визначення наночастинок у повітрі / Ю.І. Кундієв, І.М. Трахтенберг, М.О. Кашуба, О.Є. Федорів, Н.М. Дмитруха // Номер заявки u2011 13521, дата подання заявки: 16.11.2011 дата публікації: 10.05.2012, бюл. № 9.

23. Кашуба М.О. Патент на корисну модель: Пристрій для визначення сорбційної здатності дихальної системи / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Номер заявки u201105260, дата подання заявки: 26.04.2011, дата публікації: 12.25.2011, бюл. № 23.

24. Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення в аерозолях частинок високого ступеня дисперсності / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Вісник наукових досліджень. – № 1. – 2011. – С. 87-90.

25. Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення поглинутої дози аерозолю окремими ділянками органів дихання / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Медична інформатика та інженерія. – № 2. – 2011. – С. 56-59.

26. Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення в аерозолях частинок високого ступеня дисперсності / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Вісник наукових досліджень. – № 1. – 2011. – С. 87-89.

27. Кундієв Ю.І. Патенту на корисну модель u201005319: Спосіб визначення наночастинок у повітрі / Ю.І. Кундієв, М.О. Кашуба // дата подачі: 30.04.2010, дата публікації: 25.10.2010, бюл. № 20, 2010 р.

28. Марценюк В.П. Інформаційно-статистичний підхід до моделювання розповсюдження інфекційного захворювання на прикладі епідемії ГРЗ в період жовтень-листопад 2009 року в тернопільській області / В. П. Марценюк, Н.В. Цяпа, М.О. Кашуба // Інфекційні хвороби. –№ 4. – 2009. – С. 50

29. Ковальчук Л.Я. Особливості епідемічного процесу при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях в тернопільській області у 2009 році / Л.Я. Ковальчук, М.Л.Андрейчин, М.О. Кашуба, І.С. Дністрян, В.О. Паничев, І.Г. Йовко, Н.В. Цяпа, В.В Сверстюк, Л.Я.Дементьєва // Інфекційні хвороби випуск. – № 4. – 2009. – С. 20.

30. Пашко К.О. Відомість електронного обліку педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу / К.О. Пашко, М.О. Кашуба // Рацпропозиція № 3 від 10.02.2009 р. – Київ.

31. Кашуба М.О. Удосконалення організації навчального процесу та контролю знань студентів в умовах запровадження кредитно-модульної системи на кафедрі загальної гігієни та екології людини тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського / М.О.Кашуба, К.О. Пашко, Н.І. Рега // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 43-45.

32. Мисула І.Р. Створення підручника нового покоління з використанням інформації, що надходить з різних джерел та застосуванням самонавчальних програм / І.Р. Мисула, К.О.Пашко, М.О. Кашуба, Д.В. Козак // Медична освіта. – 2006. – № 4. – С. 80-82.

33. Кундиев Ю.И. Профессиональная заболеваемость в Украине / Ю.И. Кундиев, А.М.Нагорная // Профессиональное здоровье в Украине. – Киев, 2007. – С. 77-107.

34. Кашуба М.О. Використання математичних моделей для оцінки стану здоров’я працюючих за умов комбінованого впливу несприятливих виробничих факторів, які включають багатокомпонентні аерозолі / М.О. Кашуба // Методичні рекомендації. – К., 2007. – 22 с.

35. Кашуба М.О. Біологічний вік як засіб розв’язання біотичних проблем, пов’язаних з виникненням профе­сій­них захворювань на виробництві / М.О. Кашуба // Biomedical and biosocial anthropology. – 2007. - № 9. – с. 51-53.

36. Кашуба М.О. Проблеми біоетики в охо­роні здоров’я робіт­ників на прикладі електрозварювального вироб­ництва / М.О. Кашуба // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 2. – с. 128-130.

37. Кашуба Н.А. Использование данных о биологическом возрасте рабочих электросварочного производства для оценки и управления риском заболеваемости и смертности / Н.А. Кашуба // Довкілля та здоров’я. – 2006. – № 2 (37). – с. 39-43.

38. Кашуба М.О. Вплив зварювальних аерозолів на рівень смертності електрозварників (на прикладі працюючих на підприємствах Тернопільської та Житомирської областей) / М.О.Кашуба // Український журнал з проблем медицини праці. – 2006. - № 1. – с. 9-18.

39. Кашуба М.О. Седиментаційна здат­ність та проникність зварювальних аерозолів в окремі ділянки органів дихання / М.О. Кашуба // Український журнал з проблем медицини праці. – 2006. - № 2. – с. 17-22.

40. Кашуба М.О. Захворюваність електрозварювальників Тернопільського комбайнового заводу за результатами періодичних медичних оглядів / М.О. Кашуба // Гігієна населених місць. – 2006. - № 47. – с. 67-75.

41. Кашуба М.О. Гравіметричні та коніметричні дослідження різних фракцій зварювальних аерозолів / М.О. Кашуба // Гігієна населених місць. – 2006. - № 48. – с. 60-65.

42. Кашуба М.О. Тести практично-орієнтованого іспиту крок-2 для студентів медичного факультету / М.О. Кашуба, Г.А. Крицька., Д.В. Козак, Т.П. Боймиструк // Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 123 с.

43. Кашуба Н.А. Регрессионный анализ патологии органов дыхания рабочих электросварочных предприятий на основании данных углубленных медицинских осмотров / Н.А. Кашуба // Гігієна населених міць. – 2005. – вип. 45. – с. 452-459.

44. Кашуба Н.А. Оценка предполагаемой продолжительности предстоящей жизни электросварщиков по величине их биологического возраста и величине пылевой загрузки / Н.А. Кашуба // Гігієна населених місць. – 2005. – вип. 46. – с. 55-60.

45. Кашуба М.О. Застосування математикних моделей для дослідження характеру залеж­ності частоти патології і захворюваності на хронічний бронхіт робітників електрозварювальних виробництв від стажу роботи / М.О. Кашуба // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 3. – с. 48-51.

46. Кашуба Н.А. Факторный анализ заболеваемости рабочих электросварочных предприятий на основании данных углубленных медицинских осмотров / Н.А. Кашуба // Довкілля та здоров’я. – 2005. – № 3 (34). – с. 50-52.

47. Кашуба Н.А. Особенности влияния возраста и стажа на формирование заболеваемости среди рабочих электросварочного производства / Н.А. Кашуба // Український журнал з проблем медицини праці. – 2005. – № 2. – с. 12-19.

48. Кашуба М.О. Визначення належного значення хвилинного об’єму дихання в осіб із захворюваннями органів дихання за антропометричними і віковими показниками / М.О. Кашуба // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 1. – с. 95-98.

49. Кашуба М.О. Визначення біологічного віку робітників пило небезпечних професій / М.О. Кашуба // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 3. – с. 82-88.

50. Кашуба Н.А. Определение пылевой нагрузки у электросвар­щиков при проведении эпидемиологических исследований / Н.А. Кашуба // Довкілля та здоров’я. – 2004. – № 4 (31). – с. 59-61.

51. Кашуба Н.А. Построение и оценка моделей, описывающих изменение смертности с возрастом / Н.А. Кашуба // Гигиена труда – 2004. – вып. 35. – с. 534-545.

52. Кондратюк В.А. Вплив калію на білковий обмін в експерименті на лабораторних щурах / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Л.М. Гунько, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, М.О. Кашуба, Н.В. Голка, Н.В. Сердюк, О.М. Сопель, В.В. Лотоцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2004. – № 1. – С. 38-41.

53. Кашуба Н.А. Сравнительный анализ смертности городского и сельского населения различных возрастных групп тернопольской области / Н.А. Кашуба // Гігієна населених міць. – 2004. – вип. 44. – с. 394-402.

54. Кондратюк В.А. Проблеми прискореного обґрунтування гранично допустимої концентрації хімічних забруднювачів води / В.А. Кондратюк, М.С. Гнатюк, Л.М. Гунько, Н.В. Голка, Д.В. Козак, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, М.О. Кашуба, К.О. Пашко, О.М. Сопель // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2003. -№ 2. - С. 38-40.

55. Кашуба М.О. Реалізація чисельного алгоритму визначення біологічного віку люди­ни методом множинної лінійної регресії в інтернет-проекті / М.О. Кашуба // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 3. – с. 44-46.

56. Кашуба Н.А. О методологических подходах к оценке биологического возраста человека / Н.А. Кашуба // Гигиена труда. – 2003. – вып. 34, том 2. – с. 813-826.

57. Кашуба М.О. Метод проведення коніметричних досліджень аерозолю / М.О. Кашуба // Гігієна населених місць. – 2003. – вип. 42. – с. 51-56.

58. Кондратюк В.А. Проблеми прискореного обґрунтування гранично допустимої концентрації хімічних забруднювачів води / В.А. Кондратюк, М.С. Гнатюк, Л.М. Гунько, Н.В. Голка, Д.В. Козак, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, М.О. Кашуба, К.О. Пашко, О.М. Сопель // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. – № 2. – С. 38-40.

59. Кашуба Н.А. О методологических подходах к оценке общественного и индивидуального здоров’я / Н.А. Кашуба // Довкілля та здоров’я. – 2003. – № 4 (27). – с. 69-72.

60. Кашуба М.О. Про можливі підходи до оцінки впливу виробничих факторів на стан здоров’я працюючих / М.О. Кашуба // Гигиена труда. – 2002. – вып. 33. – с. 308-313.

61. Кашуба М.О. Аеродинамічні та хімічні властивості бавовняного пилу друк / М.О. Кашуба // Здобутки клінічної та експериментальної ме­дицини. – 2001. - вип. 6. – с. 77-78.

62. Кашуба Н.А. Состояние органов дыхания у рабочих хлопкоперерабатывающего предприятия по данным эпидемиологических исследования / Н.А Кашуба. // Врачебное дело. Киев. – 1989. - № 2. – с. 97-100.

63. Кашуба Н.А. О разработке пересчетных коэффициентов для общей витающей, вдыхаемой и респирабельной фракции хлопковой пыли друк / Н.А. Кашуба // Гигиена труда и профессиональные заболевания. – 1988. - № 3. – с. 20-23.